Rettigheter i forbindelse med opplæring


Ordsky

Ord relatert til opplæring

Den norske fellesskolen er basert på at alle barn skal få opplæring i samme skole, uavhengig av bl.a. sosial bakgrunn, funksjonshemninger, kjønn, etnisitet og religion. Skolens tre sentrale prinsipper omtales i St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring:

Likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Det betyr at opplæringen må være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling. Elever og lærlinger er ulike, og derfor har de ulike behov og forutsetninger. Et likt tilbud for alle gir ikke et likeverdig tilbud. For å gi et likeverdig tilbud, må skolen gi en variert og differensiert opplæring. (s. 85).

For enkelte elever er ikke en tilpasning innenfor rammen av den ordinære opplæringen nok til at de får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. De vil ha behov for spesialundervisning. Spesialundervisning innebærer en mer omfattende individuell tilpasning. Den kan innebære avvik fra innholdet i opplæringen slik det fremkommer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Elevers rett til spesialundervisning er lovhjemlet i oppll.§ 5-1. Der står det i 1. ledd:

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

Et sentralt dokument i arbeidet med rettigheter er «Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning» Udir, 2013).

Offentlige tilsyn har dessverre vist at kommuner og fylkeskommuner ikke alltid følger gjeldende lover og forskrifter. En av Riksrevisjonens undersøkelser av spesialundervisningen i grunnskolen (Dokument 3:7 (2010–2011)) konkluderer bl.a. som følger:

Undersøkelsen viser omfattende svakheter i etterlevelsen av de særskilte saksbehandlingsreglene knyttet til tildeling, planlegging og oppfølging av spesialundervisningstilbudet i grunnskolen. Undersøkelsen viser også at den statlige styringen og oppfølgingen på området ikke i tilstrekkelig grad bidrar til regelverksetterlevelse. Det stilles i undersøkelsen spørsmål ved om Kunnskapsdepartementet i tilstrekkelig grad har ivaretatt sitt overordnede ansvar for at bruk og videreutvikling av virkemidler bidrar til at elever med særskilte behov gis et likeverdig grunnskoletilbud.(s. 8-9).

 Kommunerevisjonen i Salten framla 13.05.2013 en tilsynsrapport om «Kvaliteten innen spesialundervisning/PPT for Bodø kommune». Der heter det bl.a.:

For en del elever ser det ut til at formell saksbehandling og oppfølging etter sakkyndig vurdering, er helt fraværende. Dette medfører at elevens og pårørendes rettssikkerhet ikke ivaretas, og at de ikke får det tilbud de har krav på. (s. 29).

 En finner stadig slike avvik. SPed kan bistå foresatte med rådgivningssamtaler, bistand på møter, samt hjelp til å skrive søknader, anker og klager. Ta kontakt hvis du/dere trenger hjelp

Synshemmedes opplæringssituasjon

Gir opplæring et forsvarlig utbytte – del 1

Gir opplæring et forsvarlig utbytte – del 2